Pravna obvestila

Varovanje podatkov — Splošni pogoji poslovanja — Splošni pogoji uporabe spletne trgovine — Piškotki — Podjetje in kontaktni podatki

Varovanje podatkov

 

1. Podatki, ki jih podjetje Mesto znanja, Petra Cvek s.p. pridobiva od naročnika

Mesto znanja Petra Cvek s.p. za nemoteno delovanje in izvajanje svoje dejavnosti, pridobiva spodaj navedene naročnikove podatke:

 • Ime, priimek in naslov naročnika; podatke se uporabi za izstavitev računa za opravljene storitve in prodane spletne programe, meditacije ali izdelke v fizični obliki ter za dostavo izdelkov v fizični obliki.
 • Telefonsko številko/številko mobitela; podatek se uporablja za hitro in neposredno komunikacijo v primeru morebitnih težav pri procesiranju naročil, plačil in podobno. Ponudnik ne bo preko telefona v nobenem primeru z naročnikom komuniciral z namenom prodaje produktov ali storitev.
 • Elektronski naslov; podatek je potreben za pošiljanje informacij o naročilu ter računov za opravljene storitve in prodane spletne programe, meditacije ali izdelke v fizični obliki. Podatek se uporablja tudi v namene komuniciranja v primeru morebitnih težav, v namene obveščanja, izobraževanja in promocije.
 • Druge podatke, v kolikor to zahteva zakonodaja (davčna številka, številka bančnega računa ipd.).

2. Uporaba in obdelava pridobljenih podatkov

Pridobljene osebne podatke Mesto znanja, Petra Cvek s.p. (v nadaljevanju: ponudnik) uporablja in obdeluje za sledeče namene:

 • izstavljanje računov;
 • kreiranje uporabniških računov za dostop do izobraževalnih vsebin;
 • vodenje evidence o udeležencih dogodkov v organizaciji ponudnika;
 • pošiljanje elektronskih sporočil z namenom obveščanja o izobraževanjih, produktih, storitvah in novostih ponudnika;
 • kontaktiranje po telefonu z namenom hitre in neposredne komunikacije v primeru morebitnih težav pri procesiranju naročil, plačil in podobno;
 • spremljanje branja poslanih elektronskih sporočil (katero elektronsko sporočilo je naročnik odprl in katerega ne, katere vsebine si je ogledoval in katere ne ter čas trajanja ogledovanja posamezne vsebine);
 • segmentiranje naročnikov na podlagi dejstev iz prejšnje alineje in nadaljnje pošiljanje prilagojenih elektronskih sporočil z namenom bolj relevantnega obveščanja naročnikov in doseganja višje stopnje odzivnosti na poslana elektronska sporočila; 
 • namene analize življenjske poti naročnika na spletni strani (vir prometa oz. vir od koder je naročnik prispel na spletno mesto, spremljanje zadrževanja na spletni strani, katere spletne strani je obiskoval, katere vsebine je prenesel oziroma si jih ogledal);
 • segmentiranje posameznikov na podlagi dejstev iz prejšnje alineje in nadaljnje pošiljanje prilagojenih (individualiziranih) sporočil skozi večkanalno komunikacijo (to pomeni, da lahko različni posamezniki prejemajo sporočila z različno vsebino), z namenom boljšega (bolj relevantnega) obveščanja posameznikov in doseganja višje stopnje zavzetosti uporabnikov.

Ponudnik naročnikovih osebnih podatkov, pridobljenih v okviru prodaje spletnih ali fizičnih izdelkov ali izvajanja storitev za naročnika, ne sme posredovati tretjim osebam.

Ponudnik se zavezuje, da bo vse pridobljene podatke uporabljal in obdeloval izključno in samo v skladu z določili in za namene, navedene v teh pravnih obvestilih. Ponudnik se zavezuje tudi, da bo za varnost podatkov poskrbel v skladu z zakonom in podatkov v nobenem primeru ne bo koristil za druge namene, ki niso navedeni v teh pravnih obvestilih ali jih posredoval tretjim osebam.

3. Pravice naročnikov v zvezi z hrambo in obdelavo osebnih podatkov

V skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov imate sledeče pravice:

 • pravico do dostopa do podatkov, ki se nanašajo na vas,
 • pravico do popravka podatkov,
 • pravico do omejitve obdelave,
 • pravico do pozabe in izbrisa podatkov,
 • pravico do ugovora,
 • pravico do prenosljivosti podatkov.

Katerokoli od navedenih pravico lahko kadarkoli pisno uveljavljate. Pri tem navedite ime, priimek ter elektronski naslov in zahtevo pošljite na elektronski naslov: petra@mestoznanja.si. Ponudnik se zavezuje, da bo na zahtevo odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve.

Določila o varovanju podatkov so bila posodobljena 15. 5. 2018.

 

Splošni pogoji poslovanja

 

1. Mesto znanja

Podjetje Mesto znanja, Petra Cvek s.p. izvaja osebno in karierno svetovanje, izdaja in prodaja e-knjige, spletne programe, spletne meditacije in druge spletne vsebine (v nadaljevanju spletne vsebine) s področja osebne rasti. Del izobraževanj in meditacij je dostopen v obliki avdio in/ali video posnetkov in/ali e-gradiv in/ali v obliki posnetkov na zgoščenkah, del izobraževanj in meditacij se izvaja v živo. Osebna in karierna svetovanja se izvajajo v živo ali preko Skypa. Naročniki so lahko tako pravne kot fizične osebe.

2. Storitve

Podjetje Mesto znanja, Petra Cvek s.p. izvaja naslednje storitve:

 • osebno svetovanje,
 • NLP Coaching (coaching s področja nevro-lingvističnega programiranja),
 • HSE Coaching (coaching s področja Human Software Enginneringa oz. programskega inženiringa za človeka),
 • karierno svetovanje,
 • priprava in trženje spletnih (izobraževalnih) programov s področja osebne rasti,
 • priprava in trženje spletnih meditacij, od katerih so nekatere na voljo tudi na zgoščenkah
 • izvedba seminarjev, delavnic in drugih dogodkov in izobraževanj,
 • priprava in trženje e-knjig in knjig.

3. Definicije

Ponudnik: Mesto znanja, Petra Cvek s.p.

Naročnik: Vsaka pravna ali fizična oseba, ki je s ponudnikom preko ponudnikovih spletnih strani ali na drugi ustrezen način sklenila poslovno razmerje za uporabo storitev – nakup dostopa do spletnih vsebin, nakup vstopnice za seminar, delavnico ali drugi dogodek, ki ga organizira ponudnik, nakup fizičnih izdelkov ali katere od oblik svetovanja.

4. Veljavnost in uporaba splošnih pogojev

Splošni pogoji ponudnika so zavezujoči za vse naročnike, pri čemer splošne določbe veljajo za vse storitve, za posamezno storitev pa lahko poleg splošnih določb veljajo tudi posebne določbe, ki so jasno navedene pri posamezni spletni vsebini.

Naročnik z uporabo ponudnikovih storitev potrjuje, da je seznanjen s celotno vsebino teh splošnih pogojev, jih razume in jih tudi v celoti sprejema.

Splošni pogoji imajo skupaj z opravljenim naročilom storitev preko spletne strani https://mestoznanja.si in vseh podstrani tega spletnega mesta naravo pogodbe, sklenjene med ponudnikom in naročnikom. V primeru, da ponudnik in naročnik skleneta pogodbo v pisni obliki, splošni pogoji dopolnjujejo pogodbena določila. V primeru neskladja imajo posamezna določila pogodbe prednost pred določili splošnih pogojev.

Ponudnik je upravičen do spreminjanja določil teh splošnih pogojev brez predhodnega obvestila naročnikov, vključno s spremembami cen posameznih storitev in izdelkov, pri čemer se za datum spremembe šteje objava na strani https://mestoznanja.si. Enako velja tudi v primeru spremembe cenikov.

Naročniki so dolžni tedensko spremljati spletne strani ponudnika glede morebitnih sprememb splošnih pogojev. Ti začnejo neposredno učinkovati v roku 15 dni od objave, kar pomeni, da se poslovno razmerje nadaljuje pod spremenjenimi pogoji. Ponudnik bo vse naročnike o spremembah obvestil preko elektronske pošte. V primeru, da se naročnik od prejemanja teh obvestil odjavi in posledično o spremembah ni obveščen, ponudnik za morebitne težave ali kakršnekoli posledice, ne odgovarja.

5. Cene in komercialni pogoji

Vse navedene cene so v evrih. Mesto znanja, Petra Cvek s.p. je mali davčni zavezanec in je kot tak skladno s posebno ureditvijo za male davčne zavezance oproščen obračunavanja DDV (94. člen ZDDV-1), zato navedene cene ne vključujejo davka na dodano vrednost, razen v primeru, ko je ob ceni izrecno navedeno drugače in je ob izdelku in/ali storitvi navedena tudi cena z upoštevanim davkom na dodano vrednost.

Ponudnik za svoje storitve (spletne programe/meditacije, delavnice, seminarje ipd. ter fizične izdelke) zaračunava enkratno, vsakokrat v skladu z veljavnim cenikom, v primeru svetovanj ponudnik zaračunava vsako posamezno uro svetovanja, vsakokrat v skladu z veljavnim cenikom. Vsi pogoji nakupa, plačevanja in podobno, so vedno navedeni na strani, kjer je možno opraviti nakup.

Zaradi narave ponudnikovih storitev (spletni programi/meditacije, delavnice, seminarji ipd. ter fizični izdelki), dobi naročnik dostop do naročenih spletnih vsebin ali fizičnih izdelkov po dejansko opravljenem plačilu za naročene storitve in/ali izdelke. V primeru različnih oblik svetovanj se plačilo opravi po opravljeni uri svetovanja. V primeru neplačila ima ponudnik brez predhodnega opozorila naročniku pravico odreči naslednjo uro svetovanja. Ponudnik v takšnem primeru ne odgovarja za nikakršno premoženjsko ali nepremoženjsko škodo, ki bi naročniku utegnila nastati zaradi prekinitve storitev s strani ponudnika.

Če ponudnik naročniku ne pošlje predračuna ali ponudbe, se šteje, da ne želi skleniti poslovnega razmerja. V takem primeru velja, da za ponudnika ne more nastati nobena obveznost, prav tako naročniku zaradi opustitve posredovanja predračuna ali ponudbe ne odgovarja za morebitno škodo.

Naročnik je seznanjen in soglaša, da ima ponudnik pravico, da v primeru naročnikovega preplačila, napačnega ali dvojnega plačila, v primeru izdaje delnega ali celotnega dobropisa s strani ponudnika ipd., ko mora ponudnik nakazovati denar nazaj naročniku ali izdajati dodatne dokumente, naročniku zaračunati s tem povezane administrativne stroške.

Naročnik soglaša, da mu lahko ponudnik izda račun samo v elektronski obliki in mu ga pošlje po elektronski pošti, ki ga je oddal ob naročilu. V primeru, da naročnik želi izdajo računa v papirnati obliki, mu ga ponudnik pošlje, ne da bi za to obračunal kakršnekoli stroške izdaje računa.

6. Načini plačila

Naročniki plačilo za vse naročene spletne vsebine, izdelke in storitve izvedejo na transakcijski račun ponudnika. Na spletnih straneh spletne trgovine Mesta znanja se vse spletne vsebine in izdelke lahko naroči preko oddaje spletnega naročila. Po oddaji naročila je naročnik preusmerjen na stran s podatki za plačilo, istočasno pa na svoj elektronski naslov dobi potrdilo o naročilu, kateremu so priloženi tudi podatki za plačilo.

V primeru naročila katere od oblik svetovanja ima naročnik možnost plačilo opraviti tudi v gotovini, na kraju izvedbe svetovanja.

7. Sklenitev, trajanje in prenehanje naročniške pogodbe

Za naročilo izdelkov in sklenjeno pogodbo se šteje oddano naročilo in plačilo izbrane spletne vsebine ali katerega od izdelkov v fizični obliki. Naročnik se z nakupom strinja, da je seznanjen s pravnimi obvestili in z njimi soglaša. Za naročilo katerekoli od oblik svetovanja in sklenjeno pogodbo se šteje oddano naročilo v elektronski obliki ali preko telefona in izvedba plačila storitve.

Slike na spletnih straneh https://mestoznanja.si in vseh drugih ponudnikov gradivih so simbolične. Naročnik se v nobenem primeru ne more sklicevati nanje ali na njihovi podlagi terjati karkoli od ponudnika.

Pogodbeni stranki lahko kadarkoli in brez odpovednega roka s pisnim obvestilom drugi stranki odstopita od pogodbe, če nasprotna stranka, tudi po predhodnem opozorilu, krši določila te pogodbe ali drugi stranki povzroča škodo. Če ponudnik v tem primeru odstopi od pogodbe, naročniku ni dolžan omogočiti uporabe storitve, ki jo je ta morda plačal vnaprej, prav tako mu za neporabljen del storitve ni dolžan plačati nadomestila ali odškodnine.

Tako naročnik kot ponudnik lahko kadarkoli odpovesta pogodbo. Glede na naravo storitev odpovednega roka ni. Ponudnik se zaveže, da bo prekinitev pogodbe izvedel v najkrajšem možnem času. Odpoved pogodbe lahko naročnik poda v pisni obliki, bodisi po elektronski pošti ali po navadni pošti na sedež ponudnika.

Če pride do odpovedi pogodbe zaradi naročnikovih kršitev teh splošnih pogojev, ima ponudnik pravico takoj in brez opozorila prekiniti sodelovanje in dostop do storitev, pri čemer ne odgovarja za premoženjsko ali nepremoženjsko škodo, ki bi naročniku utegnila nastati zaradi prekinitve storitev.

Naročnik se obvezuje, da bo poravnal vse obveznosti, ki so nastale do dneva prenehanja sodelovanja. Če naročnik v primeru predplačila storitev za določeno časovno obdobje predčasno odpove pogodbo, ni upravičen do vračila vnaprej plačanega zneska, razen v primeru grobega kršenja pogodbenih obveznosti s strani ponudnika.

Ponudnik naročniku dobavi plačano vsebino ali storitev v najkrajšem možnem času po plačilu vidnem na transakcijskem računu, oz. najkasneje v roku 24 ur po prejetem plačilu. V primeru, da je za naročeno vsebino in storitev vnaprej jasno določen datum izvedbe, ki je kupcu jasno predstavljen že ob naročilu, se izvedba storitve izvede ta datum.

V primeru naročila blaga v fizični obliki, se zaračunajo stroški pošiljanja v višini 2,80 EUR. Ponudnik se zavezuje, da bo plačano blago oddal na pošto najkasneje v roku 3 koledarskih dni od dneva plačila vidnega na  transakcijskem računu ponudnika. Ponudnik ne odgovarja za zamudo pri pošiljanju, ki nastane na strani ponudnika poštnih storitev.

Če ni v ponudbi ali v pisni pogodbi med naročnikom in ponudnikom izrecno določeno drugače, se pogodba med ponudnikom in naročnikom sklepa za nedoločen čas, vendar pa si ponudnik izrecno pridržuje pravico do spremembe cene in drugih pogojev za uporabo storitev v času trajanja pogodbe, za kar bo naročniku poslal novo ponudbo oziroma pogodbo.

8. Roki za izvedbo storitev

Ponudnik mora storitev izvesti v roku, ki je naveden v ponudbi za posamezno spletno vsebino ali drugo ponudnikovo storitev.

V primeru višje sile se roki za izvedbo storitve podaljšajo za čas trajanja višje sile, pod pogojem, da ponudnik naročnika obvesti o nastopu višje sile, takoj ko je to mogoče. Za višjo silo se štejejo tudi dogodki, ki izvirajo na strani ponudnika.

9. Avtorske pravice

Za vsa poslana e-sporočila in gradiva, kakor tudi za vse posnetke spletnih vsebin, do katerih ima naročnik dostop, velja, da jih brez izrecnega pisnega dovoljenja ponudnika ni dovoljeno kopirati, razmnoževati, prepisovati, predelovati, prirejati ali na vsakršen drug način razširjati v komercialne in nekomercialne namene. Prav tako ni dovoljeno prenašati pravice na teh delih na tretje osebe.

Naročnik z nakupom spletne vsebine ne more pridobiti nobenih avtorskih pravic na kupljenih vsebinah, ki jih je razvil ponudnik ali glede katerih je ponudnik imetnik materialnih avtorskih pravic. Ponudnik lahko kadarkoli spremeni način označitve avtorstva oziroma lastništva materialnih avtorskih pravic.

10. Podpora naročnikom

Vsem naročnikom je na voljo podpora, ki se vrši preko elektronske pošte, telefonske številke, ki je objavljena na spletnih straneh ponudnika ali preko kontaktnega obrazca, ki je na voljo na spletni strani ponudnika. Ponudnik je obvezan upoštevati le zahtevke za podporo, ki so bili oddani na načine, zapisane v prejšnjem stavku.

Nudenje podpore je lahko pogojeno oziroma omejeno z določeno vrsto storitve oziroma s cenikom ponudnika.

Naročnik z opravljenim naročilom storitev dovoli ponudniku pošiljanje informacij, obvestil in anketnih vprašalnikov, ki so neposredno ali posredno povezani s storitvami ponudnika, na elektronski naslov naročnika, ki ga je navedel ob naročilu, za ves čas trajanja pogodbenega razmerja.

11. Pravice in obveznosti ponudnika

Del storitev ponudnika je odvisen od splošnega delovanja omrežja interneta nad katerim ponudnik nima neposrednega vpliva. Naročnik z naročilom potrjuje, da je s tem dejstvom seznanjen, ponudnik storitev pa se zavezuje, da bo o motenem delovanju interneta nemudoma ob ugotoviti motenega delovanja obvestil pristojnega operaterja.

Ponudnik se obvezuje, da bo vse svoje storitve opravljal na strokoven način. Vse spletne vsebine bodo prilagojene tako, da bodo za naročnike razumljive in koristne.

Ponudnik ima pravico uporabiti pozitivna mnenja naročnikov, ki jih pridobi preko elektronskih sporočil, anketnih vprašalnikov, kontaktnih obrazcev ali telefonskih razgovorov, v namen promocije. Ponudnik se zavezuje, da osebni podatki naročnika ne bodo objavljeni, razen v primeru, ko od naročnika za to pridobi privolitev. Prav tako ima ponudnik pravico uporabiti podatke iz strežniških dnevnikov in drugih virov za analitiko, boljšo segmentacijo naročnikov in trženje naročnikom.

12. Izključitev in omejitev odgovornosti ponudnika in odgovornost naročnika

Ponudnik ne odgovarja za škodo, ki je nastala kot posledica daljše prekinitve dobave ali motnje v dobavi električne energije, nepredvidene napake na strojni ali programski opremi, tehničnih težav na strežniku, izpada internetnega omrežja ali motenj v dostopu do internetnega omrežja ali tehničnih težav pri dobaviteljih blaga ali storitev, ki jih za nemoteno obratovanje uporabljata ponudnik ali naročnik.

Ponudnik prav tako ni odgovoren za škodo, ki bi pri naročniku nastala kot posledica ravnanja naročnika ali tretjih oseb ali kot posledica okužb z računalniškimi virusi ali zaradi vdora v računalniški oziroma informacijski sistem.

Naročnik bo pri uporabi spletnih vsebin uporabljal najnovejše različice brskalnikov Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, Opera. V primeru, da naročnik ne uporablja najnovejših različic brskalnikov, ponudnik ni odgovoren za napačno delovanje ali prikaz spletnih vsebin.

V primeru, da naročnik pri uporabi storitve povzroči škodo ponudniku ali tretjim osebam, jo je dolžan povrniti po splošnih pravilih o odškodninski odgovornosti. Posredovanje podatkov, ki so potrebni za uveljavljanje odškodnine, oškodovancu ali od njega pooblaščeni osebi, sodišču ali drugemu pristojnemu organu se ne šteje za kršitev uporabnikovih poslovnih skrivnosti.

13. Pravice in obveznosti naročnika

Vsak naročnik, ki je fizična oseba in ki kakorkoli uporablja storitve ponudnika za namene izven njegove poklicne oz. pridobitne dejavnosti, lahko odstopi od pogodbe v roku 14 dni po sklenitvi pogodbe.

O odstopu od pogodbe oz. registracije v ponudnikov spletni program, meditacijo ali drugo vsebino mora naročnik iz prejšnjega odstavka ponudnika obvestiti preko elektronske pošte na naslov petra@mestoznanja.si. Ponudnik bo sprožil postopek odstopa od pogodbe oz. izbris registracije. V primeru, da je bila naročnina ali nakup prekinjen v roku 14 dni, je ponudnik v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov dolžan vrniti znesek kupnine, kar naredi najkasneje v roku 14 dni od prejema obvestila o odstopu pogodbe oz. registracije v ponudnikov spletno vsebino.

Vsi naročniki, ki ne ustrezajo pogojem iz prvega odstavka tega člena, v nobenem primeru oz. času nimajo pravice do vračila kupnine ob odpovedi naročenih storitev oz. pogodbe po tem, ko je ponudnik že prejel njihovo plačilo.

V primeru spremembe podatkov, ki jih je naročnik navedel ob naročilu storitev, je dolžen o spremembi podatkov pisno obvestiti ponudnika najkasneje v roku 8 dni po nastanku spremembe. Naročnik trpi vse neugodne posledice opustitve obvestila o spremembi podatkov, tudi v primeru, če rok iz prejšnjega stavka še ni potekel.

Naročnik odgovarja za tajnost, zaščito in uporabo dostopnih gesel ter morebitnih uporabniških imen za dostop do spletnih vsebin. Posredovanje dostopnih gesel in morebitnih uporabniških imen tretjim osebam se šteje kot kršitev teh splošnih pogojev, posledica katere je prekinitev dostopa do storitve, pri čemer naročnik ni upravičen do vračila vnaprej plačanega zneska, ponudnik pa ne odgovarja za premoženjsko ali nepremoženjsko škodo, ki bi naročniku utegnila nastati zaradi prekinitve storitev. Naročnik prav tako odgovarja za vse posledice dovoljene in nedovoljene uporabe naročenih storitev.

14. Končne določbe

Ponudnik in naročnik se zavezujeta spore reševati po mirni poti. V kolikor to ne bo mogoče, bo o sporih odločalo stvarno pristojno sodišče po sedežu ponudnika. Razmerje med ponudnikom in naročnikom se presoja po slovenskem pravu, brez uporabe pravil o mednarodnem zasebnem pravu in postopku.

15. Veljavnost splošnih pogojev poslovanja

Splošni pogoji poslovanja stopijo v veljavo 1. 1. 2018.

Mesto znanje, izobraževanje in svetovanje za osebno rast, Petra Cvek s.p.
Reteče 129
4220 Škofja Loka

Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine

 

1. Mesto znanja

Podjetje Mesto znanja, Petra Cvek s.p. izvaja osebno in karierno svetovanje, izdaja in prodaja e-knjige, spletne programe, spletne meditacije in druge spletne vsebine (v nadaljevanju spletne vsebine) s področja osebne rasti. Del izobraževanj in meditacij je dostopen v obliki avdio in/ali video posnetkov in/ali e-gradiv in/ali v obliki posnetkov na zgoščenkah, del izobraževanj in meditacij se izvaja v živo. Osebna in karierna svetovanja se izvajajo v živo ali preko Skypa. Naročniki so lahko tako pravne kot fizične osebe.

2. Splošni pogoji

Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine so sestavljeni v skladu z Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu, Zakonom o varstvu potrošnikov in Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Spletno trgovino upravlja podjetje Mesto znanja, Petra Cvek s.p., (v nadaljevanju: ponudnik) s sedežem v Škofji Loki – Reteče 129, 4220 Škofja Loka, matična številka: 7172940000, davčna številka: 75781295.

Kontaktna podatka podjetja sta telefonska številka 031-535-776 in elektronski naslov petra@mestoznanja.si.

Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine določajo delovanje spletne trgovine ter pravice in obveznosti ponudnika in naročnika. Naročnika zavezujejo splošni pogoji, ki so veljavni v trenutku nakupa oz. oddaje spletnega naročila. Ponudnik je upravičen do spreminjanja določil splošnih pogojev brez predhodnega obvestila naročnika. Naročnik je ob oddaji naročila vsakič posebej opozorjen na splošne pogoje poslovanja in z oddajo naročila potrjuje, da je seznanjen s celotno vsebino splošnih pogojev, da jih razume in v celoti sprejema. 

Splošni pogoji imajo skupaj z opravljenim naročilo izdelkov ali spletne vsebine v spletni trgovini naravo pogodbe, sklenjene med ponudnikom in naročnikom.

3. Dostopnost podatkov

V skladu Zakonom o varstvu potrošnikov se ponudnik zavezuje, da bo naročniku še pred sklenitvijo pogodbe oziroma preden naročnika zavezuje ponudba (tj. pred oddajo naročila) na jasen in razumljiv način zagotovil naslednje informacije, če niso jasne že iz okoliščin:

 • glavne značilnosti izdelka ali spletne vsebine,
 • firmo, sedež ponudnika in telefonsko številko ponudnika,
 • končno ceno  izdelka ali spletne vsebine, vključno z morebitnim davkom na dodano vrednost ali način izračuna cene, če je zaradi narave  izdelka ali spletne vsebine ni mogoče izračunati vnaprej,
 • informacije o morebitnih dodatnih stroških prevoza, dostave ali pošiljanja ali opozorilo, da taki stroški lahko nastanejo, če jih ni mogoče vnaprej izračunati,
 • plačilne pogoje ter pogoje dostave izdelka ali spletne vsebine ter rok dostave  izdelka ali spletne vsebine,
 • informacije o pritožbenem postopku pri ponudniku,
 • seznanitev z odgovornostjo za stvarne napake,
 • možnost in pogoje poprodajnih storitev,
 • informacijo o trajanju pogodbe, kadar je to primerno,
 • pogoje, roke in postopke za uveljavljanje pravice do odstopa od pogodbe,
 • navedbo, da kupec krije stroške vračila izdelkov, v primeru odstopa od pogodbe,
 • informacijo o neobstoju pravice do odstopa od pogodbe, če naročnik nima pravice do odstopa, ali po potrebi o okoliščinah, v katerih naročnik izgubi pravico do odstopa od pogodbe,
 • informacijo o minimalnem trajanju obveznosti naročnika na podlagi pogodbe, če je potrebno,
 • informacijo o možnostih izvensodnega reševanja sporov in drugih pravnih sredstev, ki se uporabljajo za podjetja,
 • informacijo o funkcionalnosti, vključno z veljavnimi ukrepi za tehnično zaščito digitalne vsebine, kadar je to primerno,
 • informacijo o združljivosti digitalne vsebine s strojno in programsko opremo, s katero je ponudnik seznanjen oziroma bi moral biti seznanjen.

4. Cene

Vse navedene cene so v evrih. Mesto znanja, Petra Cvek s.p. je mali davčni zavezanec in je kot tak skladno s posebno ureditvijo za male davčne zavezance oproščen obračunavanja DDV (94. člen ZDDV- 1), zato navedene cene ne vključujejo davka na dodano vrednost, razen v primeru, ko je ob ceni izrecno navedeno drugače in je ob izdelku ali spletni vsebini navedena tudi cena z upoštevanim davkom na dodano vrednost.

Cene  izdelka ali spletne vsebine oblikuje ponudnik. Vse akcijske cene izdelkov ali spletnih vsebin so jasno označene, navedena je tudi veljavnost akcijske cene in redna cena  izdelka ali spletne vsebine. Ponudnik si pridržuje pravico do spremembe in dopolnitve ponudbe spletne trgovine, kakor tudi do spreminjanja cen  izdelkov ali spletnih vsebin. V primeru, da se cena izdelka ali spletne vsebine spremeni med obdelavo naročila, bo ponudnik naročniku omogočil odstop od nakupa. Če ni navedeno drugače, se popusti in promocijske kode ne seštevajo.

5. Način plačila in izdaja računa

Ponudnik spletne trgovine omogoča plačilo na poslovni račun na podlagi predračuna. Ta je naročniku poslan na elektronski naslov, ki ga je ta zapisal ob oddaji naročila. Na predračunu so vključeni vsi podatki, ki jih naročnik potrebuje za plačilo.

Po izvedenem plačilu, ki je vidno na ponudnikovem transakcijskem računu, ponudnik naročniku pošlje račun v elektronski obliki na elektronski naslov, ki ga je naročnik navedel ob naročilu. Ob tem ga opozori, da lahko račun  prejme tudi v tiskani obliki, v kolikor ga zaradi kakršnih koli razlogov potrebuje ali želi, ne da bi mu ponudnik za to obračunal kakršnekoli stroške izdaje računa.

6. Dobava izdelkov ali spletnih vsebin

Ponudnik naročniku omogoči dostop do plačane spletne vsebine v najkrajšem možnem času po plačilu vidnem na transakcijskem računu, oz. najkasneje v roku 24 ur po prejetem plačilu. V primeru, da je za naročeno storitev vnaprej jasno določen datum izvedbe, ki je naročniku jasno predstavljen že ob naročilu, se izvedba storitve izvede ta datum.

V primeru naročila blaga v fizični obliki, se zaračunajo stroški pošiljanja v višini 2,80 EUR. Ponudnik se zavezuje, da bo plačano blago oddal na pošto najkasneje v roku 3 koledarskih dni od dneva plačila vidnega na transakcijskem računu ponudnika. Ponudnik ne odgovarja za zamudo pri pošiljanju, ki nastane na strani ponudnika poštnih storitev.

7. Informacijo o združljivosti digitalne vsebine s strojno in programsko opremo

Naročnik bo pri uporabi spletnih vsebin, spletnih strani in drugih aplikacij ponudnika uporabljal najnovejše različice brskalnikov Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, Opera. V primeru, da kupec ne uporablja najnovejših različic brskalnikov, ponudnik ni odgovoren za napačno delovanje ali prikaz spletnih vsebin, spletnih strani in drugih aplikacij.

8. Tehnični postopki za sklenitev pogodbe

Za sklenitev pogodbe se šteje oddaja naročila. Od tega trenutka so vse cene in drugi pogoji fiksirani in veljajo tako za ponudnika kot za naročnika. Naročnik odda naročilo s klikom na jasno označene gumbe. Po kliku na gumb “dodaj v košarico” je naročnik preusmerjen na stran, kjer je možno izbirati količino, vpisati kode za popust ipd. S klikom na gumb “nadaljuj na blagajno” je naročnik preusmerjen na stran, kjer vpiše svoje podatke, ki so potrebni za naročilo. Na isti strani je tudi povzetek naročila, na dnu strani pa mora uporabnik označiti strinjanje s temi splošnimi pogoji poslovanja in potrditi naročilo z obveznostjo plačila. Naročilo se zaključi s klikom na gumb “zaključi naročilo”, ki je na dnu strani. Po oddaji naročila je naročnik preusmerjen na zaključno stran s povzetkom naročila, istočasno pa na svoj elektronski naslov prejme sporočilo z obvestilom, da je naročilo v obdelavi ter povzetkom naročila.

V primeru oddaje naročila preko spletne trgovine ta omogoča osnovna sredstva za prepoznavanje in popravo napak pred oddajo naročila. V ta namen se preverja črkovanje ter ustrezen zapisa elektronskega naslova, na katerem je možno doseči kupca v primeru napak pri naročilu.

Pogodba (oddano naročilo) med naročnikom in ponudnikom se v elektronski obliki hrani pri ponudniku. Sklenitev pogodbe je mogoča le v slovenskem jeziku.

9. Prenehanje pogodbe

Naročnik ima pravico, da v roku 14 dni od prejema izdelka oz. od dneva nakupa spletne vsebine, obvesti ponudnika, da odstopa od pogodbe, pri čemer naročniku ni potrebno navesti razloga za svojo odločitev. Naročnik lahko odstop sporoči z nedvoumno izjavo, iz katere jasno izhaja, da odstopa od pogodbe, ki jo posreduje na elektronski naslov petra@mestoznanja.si ali preko običajne pošte na naslov ponudnika. V primeru odstopa od pogodbe se naročniku onemogoči dostop do spletnih vsebin, ki jih je v skladu z naročilom kupil.

Naročnik izgubi pravico do odstopa od pogodbe v primeru, da zamudi 14 dnevni rok za odstop od pogodbe ali v primeru poškodovanega izdelka.

V primeru odstopa od pogodbe mora naročnik v roku 14 dni od dneva odstopa od pogodbe vrniti nepoškodovan izdelek. Stroške vračila izdelka krije naročnik. V roku 14 dni od prejema izdelka ponudnik opravi vračilo kupnine. Vračilo se izvede v evrih na transakcijski račun naročnika, ki ga je ta dolžan navesti ob odstopu od pogodbe. Zaradi zagotavljanja preglednosti, vračilo plačila v gotovini ni mogoče. Vrne se izključno znesek, ki ga je naročnik vplačal – v primeru, da so bili ob nakupu upoštevani popusti ali različni bonusi se vrednost popustov in bonusov naročniku ne vrača.

Če ponudnik naročniku ne pošlje predračuna, se šteje, da ne želi skleniti poslovnega razmerja in v takem primeru zanj ne more nastati nobena obveznost, prav tako naročniku zaradi opustitve posredovanja predračuna ne odgovarja za morebitno škodo.

Tudi v primeru sklenitve pogodbe ima ponudnik kadarkoli pravico da od pogodbe odstopi. To stori s pisno izjavo poslano v elektronski ali tiskani obliki na e-naslov ali naslov naročnika. Če naročnik krši določila splošnih pogojev poslovanja spletne trgovine ali ponudniku povzroča škodo, lahko ponudnik nemudoma in brez opozorila prekine sodelovanje z naročnikom in dostop do storitev, pri čemer ne odgovarja za nikakršno premoženjsko ali nepremoženjsko škodo, ki bi naročniku utegnila nastati zaradi prekinitve dobave storitev s strani ponudnika.

10. Avtorske pravice

Za vsa poslana e-sporočila in gradiva, kakor tudi za vse posnetke spletnih vsebin, do katerih ima naročnik dostop, velja, da jih brez izrecnega pisnega dovoljenja ponudnika ni dovoljeno kopirati, razmnoževati, prepisovati, predelovati, prirejati ali na vsakršen drug način razširjati v komercialne in nekomercialne namene. Prav tako ni dovoljeno prenašati pravice na teh delih na tretje osebe.

Naročnik z nakupom spletne vsebine ne more pridobiti nobenih avtorskih pravic na kupljenih vsebinah, ki jih je razvil ponudnik ali glede katerih je ponudnik imetnik materialnih avtorskih pravic. Ponudnik lahko kadarkoli spremeni način označitve avtorstva oziroma lastništva materialnih avtorskih pravic.

11. Komunikacija z naročniki in varovanje podatkov

Naročnik z opravljenim naročilom storitev dovoli ponudniku pošiljanje informacij, obvestil in anketnih vprašalnikov, ki so neposredno ali posredno povezani s kupljenim izdelkom ali spletno vsebino na elektronski naslov naročnika, ki ga je navedel ob naročilu, za ves čas trajanja pogodbenega razmerja.

Za morebitna vprašanja v zvezi z naročili, plačili, dobavo izdelkov ali spletnih vsebin, podporo pri izvajanju spletnih vsebin naročnik lahko piše na elektronski naslov petra@mestoznanja.si ali pokliče na 031 535 776.

Vsi podatki o naročniku, pridobljeni ob oddaji naročila, v nobenem primeru ne bodo predani nepooblaščenim osebam.

Ponudnik ima pravico uporabiti pozitivna mnenja naročnikov, ki jih pridobi preko elektronskih sporočil, anketnih vprašalnikov, kontaktnih obrazcev ali telefonskih razgovorov, v namen promocije. Ponudnik se zavezuje, da osebni podatki naročnika ne bodo objavljeni, razen v primeru, ko od naročnika za to pridobi privolitev.

Naročnik odgovarja za tajnost, zaščito in uporabo dostopnih gesel ter morebitnih uporabniških imen za dostop do spletnih vsebin. Posredovanje dostopnih gesel in morebitnih uporabniških imen tretjim osebam se šteje kot kršitev teh splošnih pogojev, posledica katere je prekinitev dostopa do storitve, pri čemer naročnik ni upravičen do vračila vnaprej plačanega zneska, ponudnik pa ne odgovarja za premoženjsko ali nepremoženjsko škodo, ki bi naročniku utegnila nastati zaradi prekinitve storitev. Naročnik prav tako odgovarja za vse posledice dovoljene in nedovoljene uporabe naročenih storitev.

12. Obveznosti in omejitev odgovornosti ponudnika

Del storitev ponudnika je odvisen od splošnega delovanja omrežja interneta nad katerim ponudnik nima neposrednega vpliva. Naročnik z naročilom potrjuje, da je s tem dejstvom seznanjen, ponudnik storitev pa se zavezuje, da bo o motenem delovanju interneta nemudoma ob ugotoviti motenega delovanja obvestil pristojnega operaterja.

Ponudnik ne odgovarja za škodo, ki je nastala kot posledica daljše prekinitve dobave ali motnje v dobavi električne energije, nepredvidene napake na strojni ali programski opremi, tehničnih težav na strežniku, izpada internetnega omrežja ali motenj v dostopu do internetnega omrežja ali tehničnih težav pri dobaviteljih blaga ali storitev, ki jih za nemoteno obratovanje uporabljata ponudnik ali naročnik.

Ponudnik prav tako ni odgovoren za škodo, ki bi pri naročniku nastala kot posledica ravnanja naročnika ali tretjih oseb ali kot posledica okužb z računalniškimi virusi ali zaradi vdora v računalniški oziroma informacijski sistem.

Ponudnik se zavezuje, da bo naročniku dobavil uzdelke ali spletno vsebino v skladu s promocijskim materialom ter pogodbo in odgovarja za stvarne napake svoje izpolnitve.

Napaka je stvarna:

 • če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet,
 • če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo naročnik kupuje, ki pa je bila ponudniku znana oziroma bi mu morala biti znana,
 • če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane,
 • če je ponudnik izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

Primernost izdelka za normalno rabo se presoja glede na običajen izdelek enake vrste in ob upoštevanju kakršnihkoli ponudnikov izjav o značilnostih izdelka ali storitve, ki jih je dal ponudnik zlasti z oglaševanjem, predstavitvijo izdelka ali spletne vsebine ali navedbami na izdelku oz. ob opisu spletne vsebine.

Za odgovornost za stvarne in pravne napake se uporabljajo določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, razen če Zakon o varovanju potrošnikov ne določa drugače.

Naročnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti ponudnika v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita. Naročnik mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in ponudniku omogočiti, da stvar pregleda. Obvestilo o napaki lahko naročnik ponudniku sporoči osebno, o čemer mu ponudnik izda potrdilo.

Ponudnik ne odgovarja za stvarne napake na izdelku ali spletni vsebini, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bila stvar izročena. Šteje se, da je napaka na stvari obstajala že v času izročitve, če se pojavi v roku šest mesecev od izročitve.

Naročnik, ki je pravilno obvestil prodajalca o napaki, ima pravico od ponudnika zahtevati, da:

 • odpravi napako na izdelku ali spletni vsebini,
 • vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako,
 • izdelek z napako zamenja z novim brezhibnim blagom,
 • vrne plačani znesek.

Naročnik ima pravico od ponudnika zahtevati povrnitev morebitnih stroškov pošiljanja izdelka, ki so nastali zaradi izpolnitve obveznosti iz prejšnjega odstavka.

V primeru nakupa storitve, ki je bila opravljena nepravilno, ima naročnik pravico od ponudnika storitve zahtevati, da:

 • odpravi pomanjkljivosti pri opravljeni storitvi,
 • vrne del plačanega zneska v sorazmerju s pomanjkljivostjo pri opravljeni storitvi,
 • ponovno opravi storitev,
 • vrne plačani znesek.

V primeru, da ugotovljena stvarna napaka ni sporna, mora ponudnik najpozneje v roku osmih dni ugoditi naročnikovi zahtevi. Prav tako mora ponudnik pisno odgovoriti naročniku na zahtevo najpozneje v osmih dneh po njenem prejemu, tudi v primeru, da je napaka sporna.

13. Pritožbeni postopek

V primeru težav ali pritožbe naročnik to sporoči na elektronski naslov petra@mestoznanja.si oz. na telefonsko številko 031 535 776. Ponudnik se zavezuje, da bo pritožba obravnavana zaupno in korektno, ter da bo v primeru upravičenosti pritožbe naročnika nemudoma ukrepal v skladu s določili teh splošnih pogojev.

V skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov ima naročnik pravico, da v primeru spora tega rešuje tudi z zunajsodno poravnavo in pritožbo vloži na spletno platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS), ki je dostopna na https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL.

14. Veljavnost splošnih pogojev

Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine so bili posodobljeni 1. 1. 2018.

Mesto znanje, izobraževanje in svetovanje za osebno rast, Petra Cvek s.p.
Reteče 129
4220 Škofja Loka


 

 

Piškotki

Kaj so piškotki?

Spletna stran https://mestoznanja.si za svoje delovanje uporablja piškotke, ki so potrebni za zagotavljanje uporabniku prijaznih spletnih storitev. Piškotki so majhne tekstovne datoteke, ki se shranijo na vaš računalnik ali v napravo, ki jo uporabljate, ko obiščete spletno stran. Njihovo shranjevanje je pod nadzorom brskalnika, ki ga uporabljate ob obisku spletne strani, shranjevanje piškotkov pa lahko omejite ali onemogoči. V tem primeru se na spletni strani samodejno prikaže obvestilo o spletnih piškotkih z vsebino »Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate z uporabo in beleženjem piškotkov.« S potrditvijo na gumb »v redu«, se z delovanjem piškotkov strinjate, delovanje piškotkov pa vedno lahko tudi zavrnete.

Zakaj se uporabljajo piškotki?

Piškotki omogočajo, da je interakcija med vami in spletno stranjo hitrejša in enostavnejša. Z njimi namreč dostopamo do informacije ali ste spletno stran predhodno že obiskali in vam tako v nekaterih primerih  ponudimo ogled vsebin, ki je prilagojen vašim interesom in željam, s tem pa vam prihranimo čas. Piškotki pomagajo tudi pri izvajanju spletne trgovine, zbiranju podatkov o obiskanosti strani ipd.

Vrste piškotkov

Tehnični oz. nujni piškotki

Tehnični oz. nujni piškotki so piškotki, ki so nujno potrebni za osnovno delovanje strani. Omogočajo vam nemoteno uporabo strani, tudi v primeru, ko med brskanjem po naši spletni strani obiščete še kakšno drugo spletno mesto. Potrebni so tudi zato, da vas stran v primeru prijave in odjave prepozna, da omenjena procesa potekata nemoteno, pripomorejo pa tudi k večji varnosti uporabe spletne strani. Tehnične oz. nujne piškotke se uporablja v skladu s predpisi.

Funkcionalni piškotki

Funkcionalni piškotki so piškotki, ki omogočajo, da si spletno mesto zapomni nastavitve, ki ste jih ob obisku spletne strani izbrali. S tem se poveča hitrost vašega pregledovanja izbrane spletne strani. Ti piškotki nam omogočajo, da vam na podlagi informacij o vsebinah, ki ste jih v preteklosti že pregledovali na naši spletni strani, ponudimo vsebine, ki so bližje vašim željam in interesom. Funkcionalni piškotki so pomembni, ker vam omogočajo hitrejše delovanje spletišča, ustreznejša oglasna sporočila ter povezovanje z različnimi socialnimi omrežji, s katerimi se ob odsotnosti teh piškotkov ne bo mogli povezati.

Ciljni oz. oglaševalski piškotki

Ciljni oz. oglaševalski piškotki so namenjeni zbiranju informacij, ki nam omogočajo, da lahko oglaševanje na naši spletni strani, kot tudi drugje, bolje prilagajamo vašim interesom in željam in vam predstavimo izdelke, ki bi vas najbolj zanimali. V primeru, da te piškote onemogočite, vam bomo morda predstavili izdelke, ki bodo manj ustrezali vašim interesom in željam. Podatki pridobljeni v namen oglaševanja so anonimni in niso povezani s podatki, ki ste nam jih morda zaupali na naši spletni strani.

Opis piškotkov je bil posodobljen 1. 1. 2018.

 

Podjetje in kontaktni podatki

 
Podatki o podjetju

Mesto znanja, izobraževanje in svetovanje za osebno rast, Petra Cvek s.p.
Mesto znanja, Petra Cvek s.p.
Reteče 129, 4220 Škofja Loka
Davčna številka: 75781298
Matična številka: 7172940000

Podatki o bančnem računu
TRR: SI56 6100 0001 5405 693 (Delavska hranilnica d. d.)
SWIFT BIC KODA: HDELSI22

Kontaktni podatki
M: 031 535 776
E-pošta: petra@mestoznanja.si
FB: Mesto znanja

Dosegljivi smo tudi preko spletnega kontaktnega obrazca. Na vaša sporočila odgovorimo najkasneje v 24 urah.